Nasz adres:
ul. Mickiewicza 19
84-230 Rumia
NIP 583-105-42-25

Jeśli masz pytania dotyczące pracy naszego Koła, skontaktuj się z nami: info@pzwrumia.pl

Pozdrawiamy
Zarząd Koła nr50 Rumia

Lipiec 2021
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Chyba jednak nie połowimy………………………..


Zarządzenie PORZĄDKOWE Nr 1/2018
Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Słupsku
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie ograniczenia połowów rekreacyjnych
Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 19 grudnia 2014r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. z 2018r., poz.514 ), zarządza się co następuje:
§ 1. W związku z przeprowadzanym zarybianiem wprowadza się czasowy zakaz prowadzenia wędkarskich połowów rekreacyjnych:
– w okresie od 23 kwietnia 2018r. do 11 maja 2018r. na wodach portu Rowy,
– w okresie od 3 kwietnia 2018r. do 27 kwietnia 2018r. na wodach portu Łeba,
– w okresie od 9 kwietnia 2018r. do 20 kwietnia 2018r. na wodach portu Ustka.
§ 2. Kto narusza zakaz określony w § 1., podlega karze grzywny przewidzianej w art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz.U z 2015r., poz. 1094 z późn. zm.), wymierzanej na zasadach i w trybie określonych w prawie o wykroczeniach.
§ 3. Zarządzenie porządkowe wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Zarządzenie porządkowe podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia w miejscach jego obowiązywania.

Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Słupsku
Andrzej Krawczuk

Zarządzenie PORZĄDKOWE Nr 2/2018
Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Słupsku
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie ograniczenia połowów rekreacyjnych
(Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2018 r., poz.1464)
Ogłoszony: 2018-03-30
Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 19 grudnia 2014r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. z 2018r., poz.514 ), zarządza się, co następuje:
§ 1. W związku z przeprowadzanym zarybianiem wprowadza się czasowy zakaz prowadzenia wędkarskich połowów rekreacyjnych w okresie od 7 maja 2018 r. do 25 maja 2018 r. na wodach portu Kołobrzeg.
§ 2. Kto narusza zakaz określony w § 1., podlega karze grzywny przewidzianej w art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (tj. Dz.U z 2015r., poz. 1094 z późn. zm.), wymierzanej na zasadach i w trybie określonych w prawie o wykroczeniach.
§ 3. Zarządzenie porządkowe wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia w drodze obwieszczenia w miejscach jego obowiązywania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Słupsku
Andrzej Krawczuk


Zmiany w zasadach wędkowania na wodach morskich
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 5 stycznia 2018 r.
Poz. 24
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
                                                z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego


1.  Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. poz. 1015), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:                                                                   
1) rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. poz. 1855);
                2) rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. poz. 745);
                 3) rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 października 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. poz. 2066).                                                                      
     2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
                             1) § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. poz. 1855), który stanowi:      „§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia.”;    

                              
1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091). Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 24


2) odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. poz. 745), które stanowią:
               Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Rady (UE) 2016/1903 z dnia 28 października 2016 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2017 rok dla niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/72 (Dz. Urz. UE L 295 z 29.10.2016, str. 1 i Dz. Urz. UE L 22 z 27.01.2017, str. 1).”


„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;
           3) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 października 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. poz. 2066), które stanowią:
               § 2. Opłaty na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wniesione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uprawniają do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez okres, na jaki zostały wniesione

              § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.
              Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 lipca 2015 r.
          w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1273) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
2) szczegółowy sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
3) wysokość opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, zwanej dalej „ustawą”.
§ 2. 1. Na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego 
wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków ryb:
1) bolenia (Aspius aspius) – 40 cm;
2) certy (Vimba vimba) – 30 cm;
3) dorsza (Gadus morhua) – 35 cm;
4) gładzicy (Pleuronectes platessa) – 25 cm;
5) jazia (Leuciscus idus) – 25 cm;
6) leszcza (Abramis brama) – 40 cm;
7) lina (Tinca tinca) – 28 cm;
8) łososia (Salmo salar) – 60 cm;
9) miętusa (Lota lota) – 40 cm;
10) nagłada (Scophthalmus rhombus) – 30 cm;
11) okonia (Perca fluviatilis) – 20 cm;
12) płoci (Rutilus rutilus) – 20 cm;
13) sandacza (Sander lucioperca) – 45 cm;
14) siei (Coregonus lavaretus) – 40 cm;
15) storni (Platichthys flesus) – 23 cm;
16) suma (Silurus glanis) – 70 cm;
17) szczupaka (Esox lucius) – 50 cm;
18) śledzia (Clupea harengus) – 16 cm;
19) troci (Salmo trutta m. trutta) – 50 cm;
20) skarpia (Scophthalmus maximus) – 30 cm;
21) węgorza (Anguilla anguilla) – 50 cm;
22) wzdręgi (Scardinius erythrophthalmus) – 20 cm;
23) zimnicy (Limanda limanda) – 25 cm.


2. Wymiar ochronny, o którym mowa w ust. 1, ustala się, mierząc długość ryby od początku zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej.

§ 3. Ustanawia się okresy ochronne dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego dla następujących gatunków ryb:
1) łososia i troci – w terminie od dnia:
a) 15 września do dnia 30 listopada w pasie wód o szerokości 4 Mm od brzegu,
b) 15 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Rowy, Ustka,
c) 25 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;


2) sandacza – w terminie od dnia:
a) 25 marca do dnia 10 maja na obszarze wód na zachód od południka 16°40ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej,
b) 10 kwietnia do dnia 31 maja na obszarze wód pomiędzy południkami 16°40ʹ00ʺ a 19°21ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej,
c) 20 kwietnia do dnia 10 czerwca na obszarze wód na wschód od południka 19°21ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej;
3) skarpia – w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca na obszarze wód na wschód od południka 15°00ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej;
4) jesiotra ostronosego – w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;
5)2) węgorza – w terminie od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca na obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;
6) szczupaka – w terminie od dnia:
a) 1 stycznia do dnia 15 maja na obszarze morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej,
b) 1 stycznia do dnia 30 kwietnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;
7) suma – w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 czerwca na obszarze, o którym mowa w pkt 1 lit. c;
8) siei – w terminie od dnia 20 października do dnia 15 grudnia na obszarze, o którym mowa w pkt 1 lit. c;
9) miętusa – w terminie od dnia 1 grudnia do ostatniego dnia lutego na obszarze, o którym mowa w pkt 1 lit. c.
        § 4. 1. W ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego połowy organizmów morskich, zwane dalej „połowami”, prowadzi się przy użyciu wędki lub kuszy.
2. Połowów nie prowadzi się:
1) ze znaków nawigacyjnych, mostów lub pomostów pływających;
2) w terminie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia na morskich wodach wewnętrznych portu Kołobrzeg od mostu kolejowego położonego nad rzeką Parsętą przy ulicy Solnej do Mostu Portowego nad rzeką Parsętą.
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. poz. 1855), które weszło w życie z dniem 21 listopada 2016 r.

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 24
§ 5. 1. Połowy prowadzi się wędką o długości wędziska nie mniejszej niż 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:
1) haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, albo
2) haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
3)3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
4) przyponem wyposażonym w haczyk albo sztuczną przynętę, o których mowa w pkt 1–3.
2. Przy prowadzeniu połowów płastug lub śledzi dopuszcza się zakończenie linki, o której mowa w ust. 1:
1) 2 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 10 mm – przy połowach płastug;
2) 5 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 6 mm –przy połowach śledzi.
3.4) Przy prowadzeniu połowów dorsza ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego dopuszcza się zakończenie linki, o której mowa w ust. 1:
1) sztuczną przynętą z przymocowanym do niej, w sposób elastyczny, haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm lub nie przekraczały szerokości przynęty, oraz
2) przyponem zakończonym haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, z przymocowaną do niego sztuczną przynętą, lub
3) dwoma przyponami zakończonymi haczykami o jednym ostrzu, których rozwarcie nie przekracza 20 mm, z przymocowanymi do nich sztucznymi przynętami.
4. Nie prowadzi się połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich, od dnia 15 września do ostatniego dnia lutego
1) w godzinach od 1700 do 0700;
2) metodą polegającą na wyrzucaniu i ściąganiu sztucznej przynęty, zwaną dalej „metodą spinningową”;
3) wędką z przymocowaną linką zakończoną więcej niż jednym przyponem uzbrojonym w więcej niż jeden haczyk o więcej niż jednym ostrzu.
§ 6. Połowy wędką prowadzi się:
1) z brzegu;
2) z lodu;
3) ze statku;
4) z innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również z kajaka, pontonu, łodzi lub jachtu, na którym znajduje się nie więcej niż 5 osób;
5) przy użyciu nie więcej niż 2 wędek jednocześnie przez jedną osobę, a w przypadku połowów metodą spinningową –jedną wędką;
6) bez stosowania:
a) sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb,
b) metod kaleczących zewnętrzne powłoki ciała ryb;
7) w odległości nie mniejszej niż 100 m od:
a) granic obszaru, na którym obowiązuje zakaz wykonywania rybołówstwa komercyjnego,
b) oznakowanego kąpieliska.
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
5) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 24
§ 7. Połowy ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego prowadzi się:
1) na godzinę przed wschodem słońca i nie później niż do godziny po zachodzie słońca;
2) poza torami wodnymi i kotwicowiskami;
3) w odległości nie mniejszej niż 100 m od:
a) wystawionych w wodzie narzędzi połowowych,
b) wraku statku, którego pozycja jest naniesiona na mapie morskiej lub żeglarskiej.
§ 8. 1. Przy prowadzeniu połowów ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego dopuszcza się holowanie przynęt, z wyłączeniem żywej ryby.
2. Holowanie przynęt, o którym mowa w ust. 1, może być prowadzone przy użyciu nie więcej niż 12 wędek, niezależnie od liczby osób prowadzących połowy ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego.
§ 9. Nie cumuje się statku lub innego niż statek urządzenia pływającego używanego do prowadzenia połowów do:
1) znaków nawigacyjnych;
2) narzędzi połowowych;
3) bojek, tyczek lub pływaków.
§ 10. Połowy kuszą prowadzi się:
1) kuszą z naciągiem gumowym, sprężynowym lub pneumatycznym, miotającą harpun na uwięzi, który nie może mieć więcej niż 3 ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm; konstrukcja harpuna powinna umożliwiać łatwe oddzielenie ostrza od jego trzonu;
2) w taki sposób, aby kusza podczas napinania i zwalniania była w całości zanurzona w wodzie;
3) bez używania sprzętu służącego do oddychania pod wodą;
4) wyłącznie w porze dziennej – po upływie godziny od wschodu słońca i nie później niż na godzinę przed zachodem słońca;
5) w promieniu nie większym niż 50 m od zakotwiczonego i wystawionego na powierzchni wody pływaka koloru pomarańczowego o objętości co najmniej 5 litrów; pływak jest ustawiany na czas połowów przez osobę prowadzącą połowy kuszą;
6) w odległości nie mniejszej niż 100 m od:
a) wystawionych w wodzie narzędzi połowowych,
b) granic obszaru, na którym obowiązuje zakaz wykonywania rybołówstwa komercyjnego,
c) oznakowanego kąpieliska.
§ 11. Ilość ryb, którą może wyłowić i zatrzymać osoba fizyczna prowadząca połowy w ciągu doby, wynosi nie więcej niż:
1) 2 sztuki łącznie – w przypadku łososia (Salmo salar) i troci (Salmo trutta m. trutta);
2) 2 sztuki – w przypadku węgorza (Anguilla anguilla);
3) 6 sztuk łącznie – w przypadku sandacza (Sander lucioperca) i szczupaka (Esox lucius);
4) 5 sztuk – w przypadku lina (Tinca tinca);
5) 10 sztuk – w przypadku belony (Belone belone);
6) 14 sztuk – w przypadku dorsza (Gadus morhua), z wyłączeniem połowów prowadzonych na podstawie pozwolenia wydanego na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (UE)
2016/1903 z dnia 28 października 2016 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2017 rok dla niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/72 (Dz. Urz. UE L 295 z 29.10.2016, str. 1, z późn. zm.7));
6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. poz. 745), które weszło w życie z dniem 11 kwietnia 2017 r.
7) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 22 z 27.01.2017, str. 1.
Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 24
7) 10 sztuk – w przypadku leszcza (Abramis brama);
8) 10 kg – w przypadku śledzia (Clupea harengus);
9) 6 kg – w przypadku okonia (Perca fluviatilis);
10) 10 kg łącznie – w przypadku gatunków ryb innych niż wymienione w pkt 1–9, z wyłączeniem pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) i babki byczej (Neogobius melanostomus), które można wyłowić i zatrzymać bez ograniczeń.
§ 12. Ryby niewymiarowe albo ryby gatunków objętych ochroną ścisłą, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.8)), lub wyłowione w ustanowionych dla nich okresach ochronnych lub w obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego niezwłocznie wypuszcza się do łowiska.
§ 13. Nie pozostawia się narzędzi połowowych bez nadzoru osoby fizycznej prowadzącej połowy, a wyłowionych ryb nie rozdysponowuje się przed zakończeniem połowów w danym dniu.
§ 14. Przy zajmowaniu miejsc na łowisku zachowuje się następujące odległości:
1) między osobami prowadzącymi połowy nie mniejsze niż:
a) 20 m – przy połowach z brzegu,
b) 50 m – przy połowach z brzegu metodą spinningową,
c) 100 m – przy połowach kuszą;
2) między statkami lub innymi niż statek urządzeniami pływającymi, używanymi do prowadzenia połowów, nie mniejsze niż 50 m, a przy połowach metodą spinningową nie mniejsze niż 150 m.
§ 15. Podmioty prowadzące połowy są obowiązane na każde wezwanie osoby uprawnionej do wykonywania czynności kontrolnych:
1) przedstawić do wglądu dokumenty oraz dowód uiszczenia opłaty, o których mowa w art. 90 ust. 2 ustawy, a w przypadku korzystania z uprawnienia do uiszczania niższej opłaty – dokument potwierdzający posiadanie takiego uprawnienia;
2) umożliwić obejrzenie narzędzi połowowych, przynęt i wyłowionych ryb, które powinny znajdować się w stanie umożliwiającym pomiar ich długości całkowitej.


§ 16.9) Wysokość opłaty na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wynosi, w przypadku:
1) tygodniowego okresu połowów – 7 zł;
2) miesięcznego okresu połowów – 11 zł;
3) 12-miesięcznego okresu połowów – 42 zł, a w przypadku członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej
Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 i 2161) – 32 zł.
§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia10).
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2249 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1595 oraz z 2018 r. poz. 10.
9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 października 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U.poz. 2066), które weszło w życie z dniem 23 listopada 2017 r.

 

Komunikat morskie

Wersja do wydruku:DZ.Ustaw 07-11-2017

WAŻNE!!!

Poniżej zmiany  ( Dz.U.), obowiązujący od dnia 20.11.2016, dotyczący Morskiego Rybołówstwa Rekreacyjnego

 Dz.U.nowela

polskie-obszary-morskie

Kategorie