POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI Koło nr. 50 RUMIA

Statut PZW

Statut PZW, regulamin organizacyjny

1. Zasady organizacyjne koła

 1. Koło jest jednostką terenową Polskiego Związku Wędkarskiego, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą na podstawie Statutu PZW.
 2. Koło jest powoływane i likwidowane uchwałą zarządu okręgu PZW.
 3. Niedozwolona jest realizacja celów Związku przez koło na terenie innego koła lub okręgu – chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.
 4. Na podstawie stosowanych odpowiednio poniższych przepisów może być także dokonany  podział,  połączenie lub likwidacja kół, jeśli  liczebność koła utrudnia lub           uniemożliwia właściwe realizowanie celów i zadań statutowych.
 5. Powołanie koła może nastąpić z inicjatywy własnej zarządu okręgu lub 15 osób, zwanych dalej inicjatorami. Zarząd okręgu może odmówić inicjatorom powołania koła podejmując stosowną uchwałę z uzasadnieniem.
Koła sąsiadujące ze sobą lub gospodarujące w obrębie tych samych zbiorników wodnych
i rzek, mogą za zgodą macierzystych okręgów zawierać porozumienia o współpracy, celem realizacji zadań statutowych.

Cele i zadania koła PZW

 1. Do zadań koła należy realizacja celów i zadań statutowych Związku, w szczególności przez:
 • rozwijanie pracy z młodzieżą wędkarską, wdrażanie norm etyki wędkarskiej, zasad koleżeństwa i wzajemnego poszanowania, strzeżenia jedności i dobrego imienia Związku,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie znajomości Ustawy o rybactwie śródlądowym, Statutu PZW, Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW, etyki wędkarskiej, zasad i technik wędkowania oraz ochrony wód i gospodarki rybackiej,
 • prowadzenie egzaminów na kartę wędkarską przez komisje egzaminacyjne powołane przez ZO PZW z urzędu lub na wniosek koła,
 • gospodarowanie powierzonymi terenami wędkarskimi,
 • utrzymywanie w imieniu Związku kontaktów z lokalnymi władzami samorządowymi oraz współdziałanie z nimi w zakresie zagospodarowania
  i ochrony wód,
 • współdziałanie z policją, Państwową Strażą Rybacką, Strażą Miejską, Społeczną Strażą Rybacką oraz innymi organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody
  i środowiska wodnego,
 • popularyzowanie wędkarstwa sportowego i rekreacyjnego oraz organizowanie zawodów wędkarskich,
 • prowadzenie działalności turystyczno-wędkarskiej, w tym: schronisk, stanic i przystani wędkarskich,
 • organizowanie i zaspokajanie różnorodnych zainteresowań wędkarskich zgłaszanych przez członków koła, między innymi przez tworzenie odpowiednich klubów zainteresowań,
 • sprawowanie należytej opieki nad powierzonym majątkiem

 

 1. Zarząd okręgu corocznie dokonuje oceny pracy koła w zakresie realizacji celów Związku.

Linki

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!